แผนกอนุบาล

นางสาวอุมาพร    วงศ์พรต

หัวหน้าแผนกอนุบาล

นางหรรษา   เรศประดิษฐ์

นางจารึก    ไชยวิก

นางวัจนา    นครพัฒน์

นางอำไพ    เพ็ชรบูรณ์

นางศรัญยา   ยอดนาคี

นางสาวนงรัตน์   คำเนตร