ติดต่อ

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ ตั้งอยู่ที่เลขที่ 1  หมู่ที่ 3  ตำบลกำแพงเซา  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

โทรศัพท์ 075-377237   โทรสาร 075-752085