เกี่ยวกับโรงเรียน

             โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ ตั้งอยู่ที่เลขที่ ๑  หมู่ที่ ๓  ตำบลกำแพงเซา  อำเภอเมือง     จังหวัดนครศรีธรรมราช  โทรศัพท์ ๐๗๕-๓๗๗๒๓๗  โทรสาร ๐๗๕-๗๖๒๐๘๕      เปิดสอนประเภทสามัญ  ระดับปฐมวัย ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักคณะกรรมบริหารสถานศึกษาเอกชน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต ๑ 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

             โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ เปิดทำการเรียนการสอนเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๔ เดิมชื่อโรงเรียนสถาพรวิทยา โดยเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ใช้พื้นที่ในบริเวณวัดท้าวราษฎร์  ตำบลกำแพงเซา อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการจัดการเรียนสอน และต่อมาได้ทำการโอนกิจการให้กับพระจำนง ภททโก (พระครูประโชติ พัฒนกิจ) ซึ่งดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดท้าวราษฎร์ในขณะนั้น และ

             ในปี พ.ศ.๒๕๑๔  พระครูประโชติพัฒนกิจ(พระจำนง ภททโก) ได้ทำการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนมาเป็น โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ ตามใบอนุญาตเลขที่ ๕๕๒/๒๕๑๔ โดยมีความมุ่งหวังเพื่อให้เยาวชนได้รับโอกาสทางการศึกษาควบคู่ไปกับการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ให้สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

             ในปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้มีการเปลี่ยนแปลงประเภทโรงเรียนมาเป็นโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา โดยมีพระครูประโชติพัฒนกิจ เป็นผู้รับใบอนุญาต และได้ทำการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยเพิ่มขึ้นอีกด้วย

             ในปี พ.ศ. ๒๕๓๗  ได้ทำการย้ายที่ตั้งโรงเรียนจากภายในบริเวณวัดท้าวราษฎร์ มาเป็นทางทิศตะวันตกของวัด โดยมีเนื้อที่ทั้งหมด จำนวน ๑๒ ไร่ ๒ งาน และต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ทางโรงเรียนได้เปิดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาเพิ่มอีกหนึ่งระดับ  ทำให้ในปัจจุบันนี้โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์มีการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เครื่องหมาย/ตราโรงเรียน

                            โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์  ใช้อักษรย่อ ท.ร.ส

                            ธงและสีประจำโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน

                            สีเหลืองกับสีม่วง   เป็นแถบยาวตามแนวธง

                            (แถบสีเหลืองอยู่ด้านบนแถบสีม่วงอยู่ด้านล่าง)

                           

                            สีเหลือง    แสดงถึง     ความมีคุณธรรมจริยธรรม

                            สีม่วง       แสดงถึง     ความเป็นผู้มีน้ำใจ มั่นคง อดทน หนักแน่น

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

                            วงกลมวงนอก  ประกอบด้วย

                            ๑. ชื่อโรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์

                            ๒. สถานที่ตั้งโรงเรียน

                            วงกลม วงด้านใน เป็นภาพนางฟ้าโปรยดอกไม้   หมายถึง   การอวยพรให้มีความสุข ประสบความสำเร็จ

ปรัชญาโรงเรียน

                            มารยาทงาม      ความรู้ดี     มีคุณธรรม

คติพจน์โรงเรียน

                            โยคาเว  ชยเตภูริ : ปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะการประกอบ

วิสัยทัศน์โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์

             โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ มุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่คุณภาพมาตรฐานการศึกษาควบคู่คุณธรรม จริยธรรม ให้ผู้เรียนได้รับพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และสังคม มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์เหมาะสมกับวัย ดำรงอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

 

อัตลักษณ์โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์                           

                            ซื่อสัตย์              ยิ้มง่าย       ไหว้สวย

                            ซื่อสัตย์              หมายถึง   จริงใจไม่คดโกง ไม่หลอกลวง ไม่เอาของผู้อื่นมาเป็นของตน

                            ยิ้มง่าย                หมายถึง       เป็นผู้มีอารมณ์ดี ร่างเริงแจ่มใส โดยแสดงออกด้วยรอยยิ้ม

                            ไหว้สวย            หมายถึง       แสดงความเคารพด้วยการไหว้ อย่างอ่อนน้อม งดงามและถูกต้อง

เอกลักษณ์โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์

                            “โรงเรียนวิถีพุทธ”

                            โรงเรียนวิถีพุทธ  หมายถึง : โรงเรียนที่ดำเนินการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้หลักไตรสิขา “ศิล สมาธิ ปัญญา”