ปรัชญา คติพจน์  อัตลักษณ์  เอกลักษณ์ 
มารยาทงาม  ความรู้ดี  มีคุณธรรม โยคาเว  ชยเตภูริ ซื่อสัตย์  ยิ้มง่าย  ไหว้สวย โรงเรียนวิถีพุทธ