แผนกประถมศึกษา

นางจตุพร  ชูยงค์

หัวหน้าแผนกประถมศึกษา

นางสมศรี บรรเจดเลิศ 

นางธิราพร ช้างอินทร์

นางศรีนวล  มีเดช

นางกรรณิกา แสงวิเชียร

นางสุจิตรา  เสาวรัตน์

นายสมทรง วาระเพียง

นางขนิษฐา  บำรุง

นายพรเทพ วงศ์สวัสดิ์

นางณัฐพร    ห่อแก้ว

นางพัชรภรณ์ รักษ์บางบูรณ์