ผู้บริหาร

พระครูประโชติกิจจาภรณ์

ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางอุทุมพร    นวลมี

ผู้จัดการ

นายคำนึง    ตลึงจิตร์

ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ

นายอุเธน    ส่งแสง

ผู้ช่วยฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป