แผนกมัธยมศึกษา

นางปรึกษา  บุญบำรุง

หัวหน้าแผนกมัธยมศึกษา

 

นางสาวจุฬาพิชญ์ ขำเกิด

นางสาวอรวี ภูธรภักดี

นางสาวสุคนธ์ เที่ยวแสวง

 

นายสิทธิชัย  ศิริกาญจน์

นางนิภา  อยู่พิทักษ์

 

นางชาลิสา  เชียวชล

นายบุญฤทธิ์  คงยศ